کیهان‌شناسی: از نظریه تا مشاهده

پژوهشکده نجوم، پژوهشگاه دانشهای بنیادی

۹ اسفند ۱۳۹۶


ویدیوها

بخش نخست:


بخش دوم:


بخش سوم:


بخش چهارم:


 

webmaster | ipmic@ipm.ir Copyright © 2012, All rights reserved.